Kasutustingimused ja Autoriõigus

FEMINI.EE VEEBILEHEKÜLJE KASUTAMISE TINGIMUSED

FEMINI.EE

Red: 17.11.2013

1. Tingimuste kohaldamine ja sisu

1.1. Käesolevad veebilehe kasutamise tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad veebilehe www.femini.ee (edaspidi Lehekülg) (kasutajate (edaspidi Kasutajad) ja Lehekülje omaniku Femini OÜ (aadress Tallinn, Tartu Mnt 84A-133, 10112, edaspidi Femini.ee) vahelisi õigussuhteid. Kasutajaid ja Femini.ee nimetatakse edaspidi koos Poolteks.

1.2. Lehekülg koosneb välimisest ehk avatud ja sisemisest ehk kinnisest osast. Välimise osa rubriigid on lugemiseks avatud kõigile külastajatele, samuti on lehe külastajatel võimalik kommenteerida välimises osas olevaid artikleid ilma sisselogimiseta. Ainult registreeritud kasutajatele mõeldud kinnises osas saate esitada küsimusi, kommenteerida, kirjutada oma lugu nii avalikult kui ka mitte avalikult, teha postitusi foorumites.


1.3. Leheküljel viibimisega antakse nõusolek Tingimuste järgimise kohta ilma täiendavate kinnitusteta. Kinnise osa kasutaja kinnitab nõustumist alljärgnevate kasutustingimustega lisaks ka registreerimisel.

1.4. Juhul kui Te ei nõustu kasutamistingimustega, siis peate Lehekülje kasutamise koheselt lõpetama.

1.5. Kasutaja on kohustatud järgima lisaks käesolevatele tingimustele ka Femini.ee poolt kehtestatud foorumites kommenteerimise reegleid.

1.6. Kõikidest probleemidest Lehekülje kasutamisel palume informeerida toimetust toimetus@femini.ee.

2. Kasutajate kohustused

2.1. Kasutaja kohustub kasutama Lehekülge vastavalt selle otstarbele. Kasutaja ei tohi kasutada Lehekülge pettuse toimepanemise või muul ebaseaduslikul eesmärgil, samuti reklaamiks ning spämmimiseks.

2.2. Kasutaja kinnitab, et Teenuse kasutamisel tema poolt edastatud ja Femini.ee-le edastatavad andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad, ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega ning tavaga.

2.3. Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima Lehekülje normaalset kasutamist ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Lehekülje serveri või programmide töös.

2.4. Kasutaja kohustub hoidma Lehekülje kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute valdusesse, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel. Kasutaja identifitseerimise andmete sattumisel kolmandate isikute kätte kohustub Kasutaja sellest Femini.ee-d viivtamatult teavitama.

3. Femini.ee õigused ja kohustused

3.1. Kui Kasutaja ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi, on Femini.ee õigustatud piirama või tühistama Kasutaja Lehekülje kasutamisõigust.

3.2. Femini.ee´l on igal ajal õigustatud Lehekülje ja teenuste arengu huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama, teavitades seejärel sellest koheselt Kasutajaid e-maili või Lehekülje vahendusel.

3.3. Femini.ee´l on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sealhulgas jälgima Kasutajate poolt sisestatavaid artikleid ja kommentaare.

3.4. Femini.ee on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud kandeid juhul, kui need on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

3.5. Lehekülje parema kasutamise huvides on Femini.ee õigustatud tegema Lehekülje kasutajate poolt sisestatud kannete ümberpaigutusi Lehekülje piires, muutmata sealjuures kannete sisu.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Isikuandmeteks loetakse käesolevates Tingimustes Kasutaja isikut tuvastada võimaldavad järgmised andmeid, mida Kasutaja sisestab registreerumisel - nimi, sünniaeg, sugu, e-mail aadress, elukoha aadress, kontakttelefon. Tegemist on teistele Lehekülje kasutajatele ja külastajatele eelduslikult mittenähtava informatsiooniga, välja arvatud kastajanimi. Kasutajal on siiski võimalik Leheküljel avaldada omal valikul oma isikuandmeid.

4.2. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et tagada Lehekülje kasutajate identifitseeritavus, käesolevate Tingimuste ning muude Lehekülje kasutamisega seotud tingimuste täitmine ning Kasutaja enda huvide kaitstus.

4.3. Femini.ee kohustub mitte kasutama kasutaja privaatset informatsiooni, mida Femini.ee on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel küsinud, muudel eesmärkidel kui Lehekülje kasutamise võimaldamiseks. Femini.ee ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ning teeb kõik endast sõltuva, et see ei satuks muul viisil nende käsutusse või üldisesse kasutusse.

4.4. Tingimuste aktsepteerimisel annab Kasutaja nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks Femini.ee poolt. Isikuandmete kasutamine toimub Kasutaja nõusoleku alusel ning kooskõlas Isikuandmete kaitse seadusega.

4.5. Isikuandmete töötlemise eest vastutavad Femini.ee´i omanik Femini OÜ.

5. Autoriõigused ja refereerimine


5.1.
Femini.ee Leheküljel toodud artiklid, pildid, videod, kujunduselemendid, Lehekülje koostisosad (nupud, programmid, ikoonid, andmebaasid jne) ning muud materjalid kuuluvad Femini.ee-le või autoriõiguse õiguspärasele kasutajale. Kasutajal on keelatud ilma loata kopeerida, levitada, avaldada või muul viisil kasutada Femini.ee Leheküljel olevaid autoriõigustega kaitstud materjale, v.a. kui selline õigus tuleneb Kasutajale kehtivatest õigusaktidest.

5.2. Leheküljel avaldatud artikelid ja muud infot võib refereerida kolme lause ulatuses, viidates alati sellele, et vastav info on refereeritud Femini.ee Leheküljelt, näidates ära refereeringu algallika autori ning viite, et vastav info on refereeritud Femini.ee Leheküljelt. Internetikeskkonnas viidates tuleb viide varustada hüperlingiga Femini.ee Veebilehel avaldatud refereeringu algallikale.

5.3. Refereerimisreegleid eirates tehtud refereeringute puhul on Femini.ee-l õigus nõuda kohest rikkumise lõpetamist ning kahjude hüvitamist. Femini.ee-l on sõltumata kahju olemasolust või suurusest nõuda leppetrahvi iga rikkumise korral summas EUR 500 artikli ebaseadusliku kasutamise eest ning teiste rikkumiste korral EUR 250.

5.4. Femini.ee Leheküljel avaldatud selliste materjalide levitamine, milliste autoriõigused ei kuulu Femini.ee-le, on lubatud vaid vastavatete materjalide autoriõiguste omaniku nõusolekul.


6. Poolte vastutus

6.1. Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Femini.ee ei vastuta Kasutajate poolt Leheküljel tehtud kannete seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Foorumi ja kommentaariumi kasutamisega seotud vaidlustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus ning sellest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.