Vistrike ja akne ravim Fucicort, 20 mg/1 mg /g kreem

Fucicort kreem

Vistrike ja akne ravim Fucicort, 20 mg/1 mg /g kreem

Autor: Reilika Nestor 13.08.2014 kell 12:40

Fucicort kreemi kasutatakse allergilise dermatiidi ja ekseemi sümptomaatiliseks raviks sekundaarse infektsiooniohu korral. Kasutage alati Fucicort kreemi just nii nagu arst teile seda määranud on. Fucicort kreemi kantakse kahjustused nahapiirkonnale 2 korda päevas ning tegemist on retseptiravimiga.

Ja võin öelda, et see aitab väga hästi ja kui kasutada kolm päeva on tõesti punnikesed kadunud.

Fucicort kreemi võib kasutada ka raseduse ajal, kus akne ravimid on keelatud. Aga kindlasti tuleb konsulteerida arstiga.

Fucicort kreem
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Fucicort, 20 mg/1 mg /g kreem
Fusidiinhape, betametasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- - Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
- mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Fucicort kreem ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fucicort kreemi kasutamist
3. Kuidas Fucicort kreemi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 Fucicort kreemi säilitamine
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON FUCICORT KREEM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Fucicort kreem sisaldab kahte toimeainet - antibakteriaalse toimega fusidiinhapet ja hormoon beetametasooni . Kreemil on põletikuvastane ja antipruriitiline toime.

Beetametasoonvaleraat on paikse toimega steroidhormoon. Paikselt manustatuna toimib fusidiinhape stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Fusidiinhappe antibakteriaalne toime ei vähene beetametasooni juureolekul.

Fucicort kreemi kasutatakse allergilise dermatiidi ja ekseemi sümptomaatiliseks raviks sekundaarse infektsiooniohu korral.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE FUCICORT KREEMI KASUTAMIST
Ärge kasutage Fucicort kreemi:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) fusidiinhappe ja beetametasooni või kreemi mõne koostisosa suhtes.
Fucicort kreemis oleva kortikosteroidi tõttu on kreem vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- eeskätt bakteriaalsed, seentest või viirustest (nt herpes ja varicella) tekkinud nahainfektsioo-nid,
- tuberkuloosi või süüfilise poolt tekitatud nahakahjustused,
- nahahaavandid, atroofilised nahakahjustused
- suuümbruse nahapõletik ja roosvistrik.
Fucicort’i ei kasutada alla 1-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucicort kreem:

Tuleb vältida pikaaegset pidevat ravi, eriti näol, liigeste painde- ja ühenduskohtades ja lastel.

Fucicort kreemi tuleb kasutada ettevaatusega suurte nahapindade raviks, näol ja nahavoltides. Tuleb vältida ravimi sattumist lahtistele haavadele ja limaskestadele. Ettevaatlik tuleb olla ka ravimi kasutamisel silmade ümbruses, kuna silmasattumisel võib areneda glaukoom.

Pikaajalise ravi järsul katkestamisel võib esineda tagasilöögi fenomen punetuse ja naha põletustundena.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõus arstiga.
Fucicort kreemi ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada ilma arsti loata. Ravi peab olema võimalikult lühiajaline, väikesel nahapinnal ning oklusioonsidet ei tohi kasutada. Imetamise ajal tuleb hoiduda kreemi manustamisest rindadele.

3. KUIDAS FUCICORT KREEMI KASUTADA
Kasutage alati Fucicort kreemi just nii nagu arst teile seda määranud on.
Fucicort kreemi kantakse kahjustused nahapiirkonnale 2 korda päevas.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Fucicort kreem tekitada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Harva on täheldatud ülitundlikkust.
Harvem võivad tekkida nahaärritus, naha torkimis- või põletustunne, sügelus, lööve ja ekseemi ägenemine.

Pikaajaline ravi Fucicort kreemiga võib tekitada naha paikseid atroofilisi muutusi, nagu näiteks striiad, pindmiste veresoonte õhenemine ja laienemine, eriti kui ravi ajal on kasutatud õhku mitteläbilaskvaid sidemeid või kui ravitav nahapind on voldiline.

Pikaajalisel kasutamisel võib harva tekkida süstmeene toime (neerupealise pärssimine), , eriti kui on kasutatud õhku mitteläbilaskvaid sidemeid/mähkmeid. Lastel on süsteemse toime oht suurem.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. FUCICORT KREEMI SÄILITAMINE
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Pärast tuubi esmakordset avamist säilib kreem 3 kuud.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO
Mida Fucicort kreem sisaldab:
- Toimeained on fusidiinhape ja beetametasoon. 1 g kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet (fusidiinhappehemihüdraadina) ja 1 mg beetametasooni (betametasoonvaleraadina).
- Abiained on makrogool tsetostearüül eeter, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumdivesinikfoosfaatdihüdraat, vedel parafiin, valge vaseliin, naatriumhüdroksiid, all-rac-alfa-tokoferool ja puhastatud vesi.

Müügiloa hoidja
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja
LEO Laboratories Ltd
Cashel Road, Dublin 12
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D, 10151, Tallinn
Tel: +372 62 61 025; Fax: +372 62 61 485