Kommenteerimine ning foorumi reeglid

FOORUMI KASUTAMISE REEGLID

FEMINI.EE

Red: 17.11.2013


Femini OÜ toimetuse jaoks on äärmiselt oluline, et Femini.ee foorum säiliks esteetilise ning kasutajate jaoks sõbraliku keskkonnana, mistõttu palume Teil järgida foorumi kasutamise reegleid. Ebasobivate, halvustavate ja muul viisil heade kommete vastaste kommentaaride lisamine foorumisse toob tõenäoliselt kaasa nende kustutamise ning foorumi edasise kasutamise võimaluse piiramise.


Foorumi kasutamisel kinnitate käesolevate reeglitega nõustumist ning nende järgimist.1. Üldsätted

1.1. Käesolevad foorumite kasutamise reeglid (edaspidi reeglid) kohalduvad kõikidele foorumitele ning kommentaariumidele (edaspidi koos foorum), mis on avaldatud veebilehel Femini.ee või sellega seotud Femini OÜ poolt hallatavatel lehtedel.

1.2. Foorumi kasutajatel (edaspidi kasutaja) on võimalik avaldada endapoolseid kommentaare piltidele, uudistele ja muudele publikatsioonidele Femini.ee veebilehel, samuti kasutada Femini.ee lehel asuvat foorumit postituste tegemiseks.

1.3. Femini OÜ ei toimeta kommentaare ega foorumipostitusi ega vastuta nende sisu eest.

1.4. Foorumi kasutamine on tasuta. Foorumi kasutamisega kinnitab iga kasutaja, et ta aktsepteerib ja järgib käesolevad foorumi kasutamise reegleid.

2. Postituse sisunõuded

2.1. Postituse sisu ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuetega (s.h. nõuded reklaamile, isikuandmete töötlemisele, isiku hea nime kaitsele ja eraelu puutumatusele), peab olema kooskõlas käesolevate reeglitega ega tohi olla sisult halvustab, diskrimineeriv, hea usu ja moraalinormide vastane, ebatsensuurne ja keelekasutuselt ebaesteetiline.

2.2. Femini OÜ-l on õigus kustutada kommentaare ning postitusi, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad või tõenäoliselt rikuvad kolmandate isikute õigusi või mis ei ühti tunnustatud moraalinormidega sisult või keelekasutuse poolest. Samuti on Femini OÜ-l õigus ilma täiendavate selgitusteta või kohustusteta blokeerida IP-aadressi, milliselt selline postitus tehti, juurdepääs Femini.ee veebilehele või selle osadel eesmärgiga vältida edasisi reeglite rikkumisi.

2.3. Kustutatavateks postitusteks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, millised:

2.3.1. on kirjutatud või tõenäoliselt on kirjutatud teise isikuna esinedes (palume arvestada, et teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine on teatud tingimustel karistatav ka kriminaalkorras);
2.3.2. on isiku suhtes solvavad;
2.3.3. sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud;
2.3.4. õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele;
2.3.5. sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi;
2.3.6. on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega;
2.3.7. avaldavad kolmandate isikute isikuandmeid;
2.3.8. sisaldavad ühesuguse sisuga korduvaid postitusi ning sisutuid või foorumi teemaga mitteseotud postitusi.

3. Vastutus postituse sisu eest


3.1. Postituse sisu eest vastutab postituse autor, keda loetakse ühtlasi ka selle postituse avaldajaks foorumis. Samad reeglid kehtivad ka Femini.ee internetiportaali kasutajafoorumis.

3.2. Femini OÜ ei vastuta artiklitele ning foorumisse lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest.

3.3. Palume arvestada, et 1) isikut halvustava või muul viisil tema õigusi rikkuva kommentaari lisamine võib kaasa tuua kahjuhüvitusnõude esitamise selle isiku poolt, mille eest vastutab halvustava kommentaari lisaja 2) isikuandmete töötlemise nõuete rikkumine võib kaasa tuua järelevalvemenetluse ning kahju hüvitamise nõude, mille eest vastutab isikuandmeid avaldava kommentaari lisaja 3) kaupade või teenuste reklaamimisega foorumis võib kaasneda järelevalvemenetlus ning väärteomenetlus 4) autoriõiguste või kaubamärgiõiguste rikkumine võib kaasa tuua kriminaalmenetluse ning kahjuhüvitusnõude, samuti litsentsitasunõude, mille eest vastutab autorsust rikkunud postituse tegija. Sellisest postitustest tulenevate õiguslike tagajärgede eest vastutab üksnes kommenteerija.

3.4. Postituses toodud linkide sisu ja lingi lisamisega kaasnevate tagajärgede eest vastutab üksnes sellise lingi lisaja. Femini OÜ ei vastuta teistele veebilehtedele viitavate linkide postitamisega kaasnevate tagajärgede eest.

4. Autoriõigused ja litsents teoste kasutamiseks

4.1. Kasutaja võib foorumis avaldada ainult selliseid autoriõigustega kaitstud teoseid (pildid, kirjandusteoste osad jne), kasutada kaubamärke ning muid intellektuaalse omandi õiguseid, kui kasutajal on selliste teoste avaldamiseks olemasolev õigus. Autoriõigusega kaitstud teost avaldades vastutab vajaliku õiguse või nõusoleku olemasolu eest teost avaldav foorumi kasutaja.

4.2. Juhul kui foorumis on avaldatud eeltoodud nõuet rikkuv postitus, on Femini OÜ-l see õigus ilma ette teatamata kustutada.

4.3. Autoriõigustega kaitstud teoste edastamisel foorumis või Femini OÜ-le või avaldamisel foorumis annate enda nõusoleku vastava materjali kasutamiseks Femini OÜ poolt, sh reprodutseerimiseks, levitamiseks ja esitamiseks (tähtajatu litsents). Femini OÜ lisab esitatud materjali kasutamisel autori nime (autori isiklike õigustele litsentsi ei anta). Vastava litsentsi eesmärk on võimaldada Femini OÜ-l foorumi aktiivset toimetamist ning foorumites

4.4. Kõik Femini OÜ või muude isikute autoriõigustega kaitstud teosed on kaitstud autoriõiguse seaduse alusel ning nende kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

4.5. Femini.ee portaalile edastatud teoste avalikustamisel või muul viivil kasutamisel Femini OÜ poolt ei maksta teose edastajale ega autorile tasu, v.a. kui Femini OÜ ning autor lepivad kokku teisiti. Kui Femini OÜ-le on edastatud teos, mille edastajal puudus õigus teost edastada ning Femini OÜ-le on sellest tulenevalt esitatud autori poolt kahjuhüvitusnõue, autoritasu maksmise nõue või muu rahaline nõue, on Femini OÜ-l esitada kahju hüvitamise nõue või mu rahaline nõue teose edastanud isiku vastu.

5. Isikuandmete kaitse

5.1. Femini OÜ isikuandmete kaitse korraldus on reguleeritud Femini.ee portaali kasutajatingimustes. Femini OÜ tagab isikuandmete kaitse kõrge taseme.

6. Vaidluste lahendamine

6.1. Foorumi ja kommentaariumi kasutamisega seotud vaidlustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus ning sellest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.